top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

Quy chế- Quy định

Quyết định số 221, ngày 12/5/2021 và Quyết định 686, ngày 1/10/2018

13 tháng 06, 2022 Ban biên tập nhà trường

1. Quyết định số 686/QĐ-ĐHCNVT ngày 01 tháng 10 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 892/QĐ-ĐHCNVT; 

2. Quyết định 221/QĐ-ĐHCNVT ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 892/QĐ-ĐHCNVT;

Tệp đính kèm