top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

Quy chế - Qui định

Qui định về bảng chữ viết tắt

03 tháng 05, 2021

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG

 

TT

Tên đơn vị

Chữ viết tắt

1

Phòng Tổ chức-Hành chính

TCHC

2

Phòng Tài chính-Kế toán

TCKT

3

Phòng Đào tạo

ĐT

4

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Đào tạo

KTĐBCL

5

Phòng Khoa học và Công nghệ

KHCN

6

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

CTSV

7

Phòng Quản trị

QT

8

Trung tâm Thông tin thư viện

TTTV

9

Trung tâm phát triển nguồn nhân lực

PTNNL

10

Trung tâm Thí nghiệm thực hành

TNTH

11

Trung tâm Ngoại ngữ

NN

12

Trạm Y tế

YT

 

 

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO

 

TT

Tên đơn vị

Chữ viết tắt

1

Quyết định

2

Báo cáo

BC

3

Thông báo

TB

4

Hợp đồng

5

Tờ trình

TTr

6

Biên bản

BB

7

Kế hoạch

KH

8

Chỉ thị

CT

9

Đề án

ĐA

10

Giấy mời

GM

11

Giấy giới thiệu

GT

12

Giấy đi đường

ĐĐ

13

Giấy chứng nhận

CN

14

Giấy biên nhận

BN

15

Giấy ủy nhiệm

UN

16

Bản sao y bản chính

SY