top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

Khoa Khoa học cơ bản

Khoa khoa học cơ bản

28 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Khoa khoa học cơ bản

  1. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng: Phòng 107 nhà N
Điện thoại: 0210 3829247
Email: [email protected]
Website: //vui.kannys.com/
BAN CHỦ NHIỆM KHOA

2. Quản lý Khoa

  • Trưởng khoa: ThS. Hoàng Minh Văn
  • Phó trưởng khoa: TS. Lê Thành Cương

3. Các bộ môn

TT Bộ môn Phụ trách Bộ môn
1 Toán ThS. Đào Thị Ngọc Bích
2 Vật lý ThS. Nguyễn Thu Hà
3 Giáo dục Thể chất – Quốc phòng ThS. Đào Duy Đông

4. Giớ thiệu Về Khoa

Khoa Khoa học Cơ bản – Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì- tiền thân là Khoa Toán-Tin, Trường Cao đẳng Hóa chất được thành lập năm 1997. Đến năm 2011, Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập theo quyết định số 04/QĐ-ĐHCNVT ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Hiệu Trưởng Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Khoa Khoa học Cơ bản được giao sứ mạng là tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với các học phần giáo dục đại cương trong toàn trường, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên tham gia học tập các môn chuyên ngành.

Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập và hoạt động trong sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và không ngừng nâng cao chất lượng của Nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trở thành một trong các trường đại học có uy tín, có chất lượng của Việt  Nam cũng như trong khu vực .

1. Chức năng của khoa Khoa học cơ bản:

Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo khoa học đại cương cho các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực được giao theo kế hoạch đào tạo chung của Nhà trường; tham mưu với Ban Giám hiệu về tổ chức nhân sự trong Khoa;

Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng hoạt động khoa học công nghệ;

Quản lý cán bộ, viên chức, sinh viên, học sinh thuộc Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng;

2. Nhiệm vụ của Khoa Khoa học Cơ bản:

2.1. Đào tạo và giảng dạy

Giảng dạy các học phần: Toán, Vật lý đại cương, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng an ninh cho tất cả các ngành đào tạo trong chương trình đào tạo chung của Nhà trường;

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trinh do Hiệu trưởng giao; Tổ chức nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy học tập;

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội, hội nhập khu vực và quốc tế;

Chỉ đạo các bộ môn phân công giảng dạy theo kế hoạch chung của Khoa và Nhà trường;

Phối hợp, kết hợp với phòng Đào tạo, các khoa của trường trong việc xây dựng chương trình đào tạo Đại học và sau Đại học; sắp xếp thời khóa biểu đối với các học phần do Khoa phụ trách;

Phối hợp, kết hợp với Phòng Đào tạo theo dõi tiến độ giảng dạy của các giảng viên; quản lý chất lượng học tập của sinh viên;

Phối hợp với Phòng Tổ chức- Hành chính mời và làm hợp đồng giảng viên thỉnh giảng có trình độ chuyên môn cao để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

2.2. Nghiên cứu khoa học

Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

Chủ động tìm kiếm các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong và ngoài trường;

Phối hợp với phòng Khoa học Công nghệ triển khai các đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ các cấp và thực hiện theo tiến độ chung theo từng năm học;

Tổ chức các chuyên đề, hội thảo, tọa đàm Khoa học Toán, Vật lý, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh và các chuyên ngành khác có liên quan.

2.3. Nhiệm vụ khác

Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc khoa;

Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường;

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Khoa theo năm học, từng học kỳ và từng tháng;

Phối hợp cũng Phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Cán bộ, giáo viên của Khoa; bổ sung biên chế, nhân sự của khoa theo kế hoạch của nhà trường;

Phối hợp với phòng Công tác học sinh- sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trong việc tổ chức các hoạt động phong trào cho học sinh, sinh viên và thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên;

Phân công và quản lý công tác giảng viên chủ nhiệm các lớp dự bị Đại học;

Quản lý, tổ chức và đánh giá việc học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc khoa;

Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh- sinh viên về đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tham gia các hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật sinh viên, trợ cấp, xét học tiếp, ngừng học, thôi học, xét và cấp học bổng cho sinh viên;

Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học, thực hành,  thực tập; quản lý các phòng Thực hành, sân bãi, phòng tập; sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi Khoa phụ trách;

Phối hợp với Phòng Tài chình – Kế toán lập dự toán thu, chi kinh phí dành cho các hoạt động chuyên môn như: đi tập huấn, đi công tác, các hoạt động thể dục, thể thao và thao trường của Cán bộ, giáo viên trong Khoa cũng như trong Nhà Trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.