top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy điều chỉnh phân công công tác các đồng chí Đảng ủy viên theo dõi, phụ trách các chi bộ đảng trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể như sau:

I. Phân công nhiệm vụ và phụ trách các chi bộ

1. Đồng chí Lê Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy

- Phụ trách chung; phụ trách: những vẩn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chỉ đạo công tác xây dựng đảng, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, công tác tổ-chức cán bộ theo thẩm quyền, công tác văn phòng của đảng ủy.phụ trách chung; phụ trách: những vẩn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chỉ đạo công tác xây dựng đảng, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, công tác tổ-chức cán bộ theo thẩm quyền, công tác văn phòng của đảng ủy.

2. Phó Bí thư Đảng ủy (đang chờ cập nhật)

- Phụ trách: Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Nhà trường theo quy định của pháp luật; công tác quốc phòng, an ninh; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách chi bộ 1

3. Đồng chí Vũ Đức Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

- Phụ trách: Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của đảng ủy, ủy Ban Kiểm fra đảng ủy.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách chi bộ 8

4. Đồng chí Trần Thị Hằng – Đảng ủy viên

- Phụ trách: Hoạt động quản lý đào tạo của Nhà trường.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách chi bộ 4

5. Đồng chí Trương Minh Chính - Đảng ủy viên

- Phụ trách: Công tác tổ chức , cán bộ; công tác phát triển đảng; công tác dân vận.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách chi bộ 5

6. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh -  Đảng ủy viên

- Phụ trách: Công tác Công đoàn, nữ công

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách chi bộ 2

7. Đồng chí Vũ Quốc Hiến - Đảng ủy viên

- Phụ trách: Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách chi bộ 7

8. Đồng chí Nguyễn Đắc Nam – Đảng ủy viên

- Phụ trách: Công tác nghiên cứu Khoa học, công tác quản lý Nhà trường theo tiêu chuân ISO.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách chi bộ 6

9. Đồng chí Đào Thị Lan – Đảng ủy viên

- Phụ trách: Công tác Tuyên giáo đảng ủy; việc tuyên truyền, tổ chức, triển khai học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách chi bộ 3

10. Đồng chí Vũ Thị Phương Lan – Đảng ủy viên

- Phụ trách: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Nhà trường

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách chi bộ 10

11. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hằng – Đảng ủy viên

- Phụ trách: Kiểm tra, giám sát, quản lý tài sản - tài chính của đảng bộ; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của Đảng;

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách chi bộ 9

12. Đồng chí Lê Xuân Đông – Đảng ủy viên (đang chờ cập nhật)

II. Các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ có trách nhiệm

* Các đồng chí Đảng ủy viên được phân công có chức năng và nhiệm vụ

Nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của cấp trên để tham mưu, đề xuất chủ trương, ban hành, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối, chính sách, giải pháp của cấp ủy về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ chính trị được giao để trình Ban Thường vụ hoặc đảng ủy thảo luận, quyết định.

Sau khi có Nghị quyết của đảng ủy, Ban Thường vụ theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm giúp Đảng ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; hướng dẫn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện ở chi bộ, đoàn thể chính trị - xã hội và lãnh đạo công tác sơ kết tổng kết theo lĩnh vực công tác được phân công.

Khi có công việc đột xuất, cấn thiết báo cáo trực tiếp với Bí thư Đảng ủy hoặc Ban Thường vụ để xem xét quyết định.

Thực hiện chế độ báo cáo đảng ủy tại hội nghị theo định kỳ (3 tháng 6 tháng, 1 năm) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của đảng ủy; các báo cáo chuyên đề, báo cáo theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên. Khi nhận được văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách báo cáo xin đề xuất với Bí thư hoặc Ban Thường vụ về nội dung kế hoạch và thời gian thực hiện. Cá nhân mỗi đồng chí chịu trách nhiệm hoặc liên đới trách nhiệm về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

 Liên hệ công tác:

Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn, phòng 105 Nhà A2 tầng

ĐT: (0210) 3829 247   (thường trực Đảng ủy trường)