top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

Công đoàn

Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XXXIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ như sau:

I. Ban Thường vụ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách công việc

1

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Chủ tịch Công đoàn

- Chịu trách nhiệm chung về phong trào CNVC – NLĐ và hoạt động CĐ trong trường. Điều hành hoạt động của BCH CĐ.

- Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc của BTV, BCH.

-  Trực tiếp tổ chức thực hiện mảng công việc “Văn phòng, tài chính, nữ công”;

- Đại diện cho Ban Chấp hành Công đoàn Trường đề xuất, thảo luận với Ban Giám hiệu, và báo cáo Đảng ủy trường về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của Công đoàn trường;

- Phụ trách công tác đối ngoại;

- Tổ chức việc phân công  nhiệm vụ và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của từng ủy viên BCH;

- Chỉ đạo xây dựng KH tổ chức các buổi hội nghị sơ kết, tổng kết các mặt hoạt động của Công đoàn Trường;

- Chỉ đạo xây dựng các báo cáo hàng năm

- Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch hoạt động phong trào

- Tổ chức, xây dựng kế hoạch khám sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động định kỳ hoặc đột xuất.

- Theo dõi giám sát việc nộp công đoàn phí của các tổ công đoàn

- Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của các Công đoàn viên;

- Chủ tài khoản, quản lý vấn đề thu chi quỹ Công đoàn trường; quỹ “vì đồng nghiệp”

- Chỉ đạo lập các báo cáo định kỳ, đột xuất của công đoàn.

- Tham gia xây dựng qui chế phối hợp giữa công đoàn với Hiệu trưởng và các nội qui, qui chế của nhà trường

- Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động về chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

2

Trương Minh Chính

Phó chủ tich Công đoàn

- Tổ chức thực hiện công tác của ban Chấp hành khi được Chủ tịch ủy quyền;

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, công tác tổ chức.

- Hàng năm đề xuất KH phối hợp với chính quyền tổ chức tham quan, nghỉ mát.

- Phụ trách công tác xã hội, chăm lo đời sống, thăm hỏi động viên CNVCLĐ; chăm lo các đối tượng chính sách, đóng góp các quĩ xã hội, từ thiện do công đoàn cấp trên phát động.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong nhà trường.

- Theo dõi tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

 

- Phụ trách công tác phát triển đoàn viên, tham mưu cho BCH công tác phát triển đảng của đoàn viên công đoàn

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch CĐ phân công;

4

Nguyễn Đắc Nam

UVBTV

- Phụ trách Ủy ban Kiểm tra và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công

- Phụ trách công tác Tuyên giáo, công tác phong trào và các hoạt động chuyên môn.

- Xây dựng KH và tổ chức hoạt động của Uỷ ban kiểm tra công đoàn: Kiểm tra việc thực hiện điều lệ công đoàn, việc thu chi tài chính…

- Giám sát việc thực hiện qui chế văn hoá công sở của đoàn viên và NLĐ.

- Đôn đốc đoàn viên CĐ thực hiện nội qui, qui chế, kỷ luật lao động của nhà trường

- Phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của đoàn viên CĐ, Công tác chính sách, pháp luật; công tác tuyên giáo

- Giúp BCH giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên công đoàn

- Vận động, giúp đỡ viên chức, NLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được CT phân công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Các ban công tác

STT

BAN CÔNG TÁC

CÁC THÀNH VIÊN

1

Ban tài chính

1. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (trưởng ban)

2. Đỗ Thị Mai Thanh

3. Nguyễn Thị Lan Anh

2

Ban Thi đua, khen thưởng

1. Trương Minh Chính (Trưởng ban)

2. Hoàng Thị Vân An

3. Lê Quang Vinh

4. Bùi Thu Huyền

3

Nữ công

1. Nguyễn Thị Lan Anh (Trưởng ban)

2. Đỗ Thị Mai Thanh

3. Hoàng Thị Vân An

(Bầu bổ sung)

 

4

Ban Chuyên môn

1. Nguyễn Đắc Nam (Trưởng ban)

2. Nguyễn Thị Lan Anh

3. Nguyễn Thị Huệ

4. Bùi Thu Huyền

5. Lê Quang Vinh

5

Ban Văn thể

1. Lê Xuân Đông (Trưởng ban)

2. Nguyễn Thị Lan Anh

3. Đỗ Thị Mai Thanh

4. Hoàng Thị Vân An

5. Bùi Thu Huyền

6

Ban Tuyên giáo

1. Nguyễn Đắc Nam (Trưởng ban)

2. Nguyễn Cẩm Nga

3. Nguyễn Thị Lan Anh

7

Ban Chính sách , đời sống

1. Hoàng Thị Vân An (Trưởng ban)

2. Đỗ Thị Mai Thanh

3. Bùi Thu Huyền

4. Nguyễn Thị Huệ

5. Lê Xuân Đông

 

III. Phân cộng Ủy viên BCH phụ trách các tổ công đoàn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách tổ công đoàn

1

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Chủ tịch CĐ

(QLĐT + KHCN&ĐBCLGD + TTTTTV); CNTT

2

Trương Minh Chính

P.Chủ tịch CĐ

(TC – HC + TC – KT);

3

Nguyễn Đắc Nam

UV BTV

Điện;

4

Đỗ Thị Mai Thanh

UV BCH

Quản trị

5

Hoàng Thị Vân An

UV BCH

Công nghệ hoá học và môi trường

6

Nguyễn Thị Huệ

UV BCH

Ngoại ngữ

7

Lê Xuân Đông

UV BCH

Công tác sinh viên và tuyển sinh

8

Nguyễn Thị Lan Anh

UV BCH

Kỹ thuật phân tích

9

Lê Quang Vinh

UV BCH

Cơ khí – Ô tô

10

Bùi Thu Huyền

UV BCH

Kinh tế

11

Nguyễn Cẩm Nga

UV BCH

Khoa học cơ bản + lý luận chính trị