top những nhà cái uy tín nhất thế giới,trò chơi nổi tiếng

Ngôn ngữ: Việt Nam

Biểu mẫu đào tạo

Danh mục biểu mẫu đào tạo

03 tháng 05, 2021

DANH MỤC BIỂU MẪU VÀ CÁC BIỂU MẪU

(Kèm theo Thông báo số: 62/TB-ĐHCNVT ngày 16 tháng 6 năm 2011)

 

TT

Tên biểu mẫu

Ghi chú

1

Lịch giảng dạy (file word)

 

2

Sổ tay giảng viên (file word)

 

3

Sổ lên lớp học kỳ phụ

 

4

Đề thi kết thúc học phần

Đại học, Cao đẳng, TCCN

5

Đáp án thi kết thúc học phần

-

6

Đề thi tốt nghiệp

Đại học, CĐ, TCCN, CĐ nghề

7

Đáp án thi tốt nghiệp

-

8

Đề kiểm tra kết thúc môn học

Dùng cho hệ dạy nghề

9

Đáp án kiểm tra kết thúc môn học

-

10

Đề kiểm tra kết thúc khóa học

Sơ cấp nghề

11

Đáp án kiểm tra kết thúc khóa  học

-

12

Báo cáo tình hình thi (Dùng cho bậc Đại học, Cao đẳng)

Hình thức thi viết

13

Kết quả đánh giá học phần (Dùng cho bậc Đại học, Cao đẳng)

-

14

Kết quả đánh giá học phần thực hành (Dùng cho bậc ĐH, CĐ)

Không tổ chức thi

15

Kết quả đánh giá học phần

(Dùng cho hình thức thi thực hành, vấn đáp bậc ĐH, CĐ)

 

16

Báo cáo tình hình thi (Dùng cho bậc TCCN )

Hình thức thi viết

17

Kết quả đánh giá học phần (Dùng cho bậc TCCN )

-

18

Kết quả đánh giá học phần thực hành(Dùng cho bậc TCCN )

Tổ chức thi

19

Kết quả đánh giá học phần

(Dùng cho hình thức thi thực hành, vấn đáp bậc TCCN)

 

20

Báo cáo tình hình kiểm tra (Dùng cho Đào tạo nghề)

Hình thức thi viết

21

Kết quả đánh giá môn học, mô-đun (Dùng cho Đào tạo nghề)

-

22

Kết quả đánh giá môn học, mô-đun

(Dùng cho môn học, mô-đun thực hành trong ĐT nghề)

Tổ chức kiểm tra

23

Kết quả đánh giá môn học, mô-đun

(Dùng cho hình thức kiểm tra thực hành, vấn đáp trong ĐT nghề)

 

24

Báo cáo tình hình thi tốt nghiệp

Đại học, CĐ, TCCN, CĐ nghề

25

Kết quả thi tốt nghiệp

-

26

Kết quả thi tốt nghiệp (Dùng cho hình thức thi thực hành, vấn đáp)

-

27

Báo cáo tình hình kiểm tra kết thúc khóa học

Sơ cấp nghề

28

Kết quả kiểm tra kết thúc khóa học

-

29

Kết quả kiểm tra kết thúc khóa học

(Dùng cho hình thức kiểm tra thực hành, vấn đáp)

-

30

Tổng kết điểm thực hành

(Phần thực hành của học phần, môn học, mô-đun có cả LT và TH)

31

Phiếu chấm thi lần 1

32

Biên bản xử lý kỷ luật phòng thi

 

33

Đơn xin học lại

 

34

Kế hoạch thí nghiệm - thực hành

 

35

Sổ lên lớp thực hành